Warning: Undefined array key 0 in /home/656261.cloudwaysapps.com/cxqheavndw/public_html/wp-content/themes/archive/inc/breadcrumbs.php on line 168

Warning: Attempt to read property "name" on null in /home/656261.cloudwaysapps.com/cxqheavndw/public_html/wp-content/themes/archive/inc/breadcrumbs.php on line 168

פרוטוקול ישיבת ועדת "אד הוק" תכנית הקפאה 24.10.63

פרוטוקול ישיבת ועדת "אד הוק" תכנית הקפאה 24.10.63
מחליטים לקבל את הצעת עו"ד א. מירון, שיש לדרוש מהחברות להגיש הצעת חוזה נגדי, להצעת המועצה.
משתתפים:
י. כהן – ראש המועצה, ש. צבייר, מ. גזית וי. שהרבני – חברי המועצה
נוכחים:
א. גולני – מזכיר מועצת הפועלים ק"א, א. אחידוב – גזבר המועצה וי. מוסקוביץ
חתומים: י. כהן, א. אחידוב

פרוטוקול ישיבת ועדת "אד הוק" תכנית הקפאה 7.11.63

פרוטוקול ישיבת ועדת "אד הוק" תכנית הקפאה 7.11.63

מחליטים להביא את הצעת ראש המועצה לאישור המועצה:
להתחיל בביצוע השלב הראשון של התכנית (80 יחידות דיור), והחברה שתקבל על עצמה את כל התכנית, תקבל אחריות לגבי המשך הבנייה.

משתתפים:
י. כהן – ראש המועצה, ש. צבייר, מ. גזית וי. שהרבני – חברי המועצה
נוכחים:
נ. בוקצ'ין – סגן ראש המועצה, א. גולני – מזכיר מועצת הפועלים ק"א, א. אחידוב – גזבר המועצה וי. מוסקוביץ – יועץ.
חתומים: י. כהן, א. אחידוב

פרוטוקול ישיבת הוועדה הארכיטקטונית 24.9.1963

החלטות ישיבת הוועדה הארכיטקטונית מה-24.9.1963 – מס' 35/63:
1. לדרוש תיקונים בפרוטוקול 33/63 – בסעיפים 5, 6, 7 – ולאשר את פרוטוקול 34/63.
2. לאשר את נוהל וסדרי עבודת הוועדה, כפי שהוצגו בדיון.
3. להקים גדר בין בית הכנסת המרכזי ותלמוד תורה – ולהפריד את הכניסות. עם זאת, להשאיר פתח בין שני המוסדות לעת הצורך.
4. לבדוק תכנית רעיונית לבניית בית כנסת אזורי בשטח הפיתוח, לפני הכנת התכנית.
5. לדון שנית לגבי מסירת עבודות לתכנון רעיוני, לפני עבודות תכנון.
6. ההחלטות לגבי מיקום רשת מתח גבוה וטרנספורמטורים בשטח הפיתוח – בפרוטוקול המקורי.
7. לקיים ישיבה נפרדת (ב-27.9) לגבי תכנית "צ" – קיראון.

משתתפים – חברי הוועדה: הפסל יצחק דנציגר (יו"ר הוועדה), האדריכלים  ישראל לוטן, רם כרמי ומשה קופמן
משתתפים: מר יעקב כהן (ראש המועצה), מר סמי כץ (סגן ראש המועצה), מר נחמיה בוקצ'ין (סגן ראש המועצה) מהנדס עמוס אורן (מהנדס המועצה)
מוזמנים: גב' עלי גרוס, מר קדר, ד"ר רוסטין (אוניברסיטת בר אילן), מר אפשטיין ( המועצה הדתית קריית אונו), אדריכל אברהם (לא הופיע), אדריכל ויטקובר
מזכירת הוועדה: גב' תמר שדה

פרוטוקול ישיבת הוועדה הארכיטקטונית 10.9.1963

ישיבת הוועדה הארכיטקטונית מה-10.9.1963 – מס' 34/63
הנושא: מתח גבוה וטרנספורמטורים בשטח הפיתוח
הוועדה סיירה במספר רחובות בתל אביב, היו"ר ייפגש עם נציג חברת החשמל וסיכום הנושא יהיה בישיבה הקרובה.

משתתפים – חברי הוועדה: הפסל יצחק דנציגר (יו"ר הוועדה), האדריכלים  ישראל לוטן, רם כרמי ומשה קופמן
משתתפים: מר יעקב כהן (ראש המועצה), מר נחמיה בוקצ'ין (סגן ראש המועצה) מהנדס עמוס אורן (מהנדס המועצה)
נעדר: מר סמי כץ (סגן ראש המועצה) – בחו"ל
מוזמנים: קולין את זהבי, גב' עלי גרוס
מזכירת הוועדה: גב' תמר שדה

פרוטוקול ישיבת הוועדה הארכיטקטונית 3.9.1963

החלטות ישיבת הוועדה הארכיטקטונית מה-3.9.1963 – מס' 33/63:
1. לאשר את פרוטוקולים  29/63 עד 32/63.
2. לבקש ממר ארנון קדר, להכין שרטוטים לאביזרי תאורה לרחובות.
3. לדון בתכנית אדריכל לוטן לתכנון סביון, במסגרת התכנון הכללי.
4. לקבל עקרונית את תכנית אדריכל אילן, לבית הכנסת הבבלי בשטח הפיתוח.
5. לאשר את כביש מס' 4 בקיראון, ברוחב 22 מטר.
6. לאשר את תווי עמודי החשמל בדרך בר אילן.
7. לעכב את ביצוע תווי הכביש המחבר את דרך בר אילן ושדרת האורנים, עד לדיון בתכנית האב.
8. לאשר הקמת מרכזיית טלפונים בשטח קיראון, על יד תכנית "צ".
9. לאשר את תכנית אדריכל אילן, להקמת 100 יחדות דיור, על ידי משרד השיכון.

משתתפים – חברי הוועדה: האדריכלים  ישראל לוטן, רם כרמי ומשה קופמן
נעדר: הפסל יצחק דנציגר (יו"ר הוועדה) – בחו"ל
משתתפים: מר יעקב כהן (ראש המועצה), מר נחמיה בוקצ'ין (סגן ראש המועצה) מהנדס עמוס אורן (מהנדס המועצה)
נעדר: מר סמי כץ (סגן ראש המועצה) – בחו"ל
מוזמנים: קולין את זהבי, מר קדר, אדריכל אילן
מזכירת הוועדה: גב' תמר שדה

פרוטוקול ישיבת הוועדה הארכיטקטונית 27.8.1963

החלטות ישיבת הוועדה הארכיטקטונית מה-27.8.1963 – מס' 32/63:
1. להמשיך בעוד שבועיים, את הדיון לגבי הדגמים של ריהוט עירוני – שהציג מר צ'ייני.
2. לאשר באופן כללי את תכנית הבינוי שלב 3 (האישור הסופי כשיהיה תכנון לשטח המסחרי) – לגבי הכבישים יוחלט בישיבה הבאה, בהשתתפות מהנדס זהבי.

משתתפים – חברי הוועדה: האדריכלים  ישראל לוטן ומשה קופמן
נעדרים: הפסל יצחק דנציגר (יו"ר הוועדה) – בחו"ל, אדריכל רם כרמי
משתתפים: מר יעקב כהן (ראש המועצה), מר נחמיה בוקצ'ין (סגן ראש המועצה) מהנדס עמוס אורן (מהנדס המועצה)
נעדר: מר סמי כץ (סגן ראש המועצה) – בחו"ל
מוזמנים: מר צ'ייני, אדריכל באומן
מזכירת הוועדה: גב' תמר שדה

פרוטוקול ישיבת הוועדה הארכיטקטונית 20.8.1963

החלטות ישיבת הוועדה הארכיטקטונית מה-20.8.1963 – מס' 30/63:
1. לאשר את תכנית התעשייה בשטח הפיתוח, שהוצגה על ידי אדריכל לוטן.
2. להמליץ באופן כללי – אך לא סופי, על ההצעה לפתרון בעיות תנועת כלי הרכב, הולכי הרגל והחניה, בשטח קיראון.
3. לפרסם שני מכרזים נפרדים למאגר המים: אחד לתכנית דנציגר ואחד לתכנית קופמן.

משתתפים – חברי הוועדה: האדריכלים רם כרמי, ישראל לוטן ומשה קופמן
נעדר: הפסל יצחק דנציגר (יו"ר הוועדה) – בחו"ל
משתתפים: מר יעקב כהן (ראש המועצה), מר נחמיה בוקצ'ין (סגן ראש המועצה) מהנדס עמוס אורן (מהנדס המועצה)
נעדר: מר סמי כץ (סגן ראש המועצה) – בחו"ל
מוזמנים: מר לואי אהרון – חברת קיראון, מהנדס גוטסמן, מהנדס קדר, אדריכל ויטקובר, אדריכל באומן
מזכירת הוועדה: גב' תמר שדה

פרוטוקול ישיבת הוועדה הארכיטקטונית 21.8.1963

החלטת ישיבת הוועדה הארכיטקטונית מה-21.8.1963 – מס' 31/63:
להמשיך בדיון על דרכי פעולת הוועדה ותפקידיה, עם שובו של הפסל יצחק דנציגר (יו"ר הוועדה) מחו"ל.

משתתפים – חברי הוועדה: האדריכלים רם כרמי, ישראל לוטן ומשה קופמן
נעדר: הפסל יצחק דנציגר (יו"ר הוועדה)
משתתפים: מר יעקב כהן (ראש המועצה), מר נחמיה בוקצ'ין (סגן ראש המועצה), מהנדס עמוס אורן (מהנדס המועצה)
נעדר: מר סמי כץ (סגן ראש המועצה)
מזכירת הוועדה: גב' תמר שדה

פרוטוקול ישיבת הוועדה הארכיטקטונית 13.8.1963

החלטות ישיבת הוועדה הארכיטקטונית מה-13.8.1963 – מס' 29/63:
1. לאשר את פרוטוקול 28/63.
2. לאשר את התכנית המתוקנת של אדריכל יער, לבי"ס יסודי בשטח הפיתוח – לגבי המיקום יתקיים דיון לאחר איתור המקום המדויק.
3. לבקש מהגרפיקאית גרוס, להציג דגמים לשילוט.
4. לבדוק מחדש עם מהנדס זהבי, את רשת הכבישים בשטח קיראון.
5. להמליץ למועצה על ביצוע מתח נמוך בכבל תת-קרקעי, בשטח קיראון.
* מהנדס שטוק הציג תכנית מפורטת של מאגר המים, שתוצג למכרז ב-15.8.

משתתפים – חברי הוועדה: האדריכלים רם כרמי, ישראל לוטן ומשה קופמן
נעדר: הפסל יצחק דנציגר (יו"ר הוועדה)
משתתפים: מר יעקב כהן (ראש המועצה), מר נחמיה בוקצ'ין (סגן ראש המועצה), מהנדס עמוס אורן (מהנדס המועצה)
נעדר: מר סמי כץ (סגן ראש המועצה)
מוזמנים: אדריכל יער, אדריכל ויטקובר, גרפיקאית ע. גרוס, מהנדס שטוק, מהנדס זהבי
מזכירת הוועדה: גב' תמר שדה

פרוטוקול ישיבת הוועדה הארכיטקטונית 18.6.1963

החלטות ישיבת הוועדה הארכיטקטונית מה-18.6.1963 מס' 21/63:
1. לאשר את פרוטוקול 20/63.
2. למסור את רשימת האדריכלים, שלהם תימסרנה עבודות תכנון הבנייה הציבורית בקריה, ושהוועדה תכתיב לאדריכל המתכנן את עקרונות ביצוע העבודה.
3. לאשר את תכנית אדריכל יער לבניית בי"ס עממי בשטח הפיתוח.
4. לאפשר לאדריכל לוטן, להביא בפני הוועדה את הצעתו לגבי הצבע והסטרוקטורה במבנים המוקמים בשטח קיראון.
5. לקבל את שיקולי המהנדס טל, היועץ לענייני חשמל של המועצה, לגבי עוצמת התאורה במתקני הספורט.
6. לאשר שהוצאות קידוח מאגר המים, תחולנה על שני המתכננים באופן שווה.
7. לאשר שמירת מרחק מינימלי של 3 מטר, בין הבתים לאורך דרך בקעת אונו מהמדרכה.
8. לאשר שמיקום לשכת העבודה יהיה מול השוק ושטחו יהיה כדונם וחצי.
9. לבקש מאדריכל קופמן, לכלול בתכנית "שיכון מפונים – שלב א" (מול ביה"ס התיכון) – בניינים בני ארבע קומות על שטח של חמישה וחצי דונם  – גם את המתקנים הציבוריים (לאור בעיית החנייה הצפויה).
* ראש המועצה מבקש, שלקראת הישיבה הקרובה, יתנו חברי הוועדה את דעתם לגבי (א) תכנית המתאר שאושרה על ידי הוועדה המקומית לבניין ערים – לקראת הכנת תכנית האב, ו(ב) הקצעת 80 דונם לנטיעת פארק בלב קריית אונו.

משתתפים – חברי הוועדה: הפסל יצחק דנציגר (יו"ר הוועדה), האדריכלים רם כרמי, ישראל לוטן ומשה קופמן
משתתפים: מר יעקב כהן (ראש המועצה), מר סמי כץ (סגן ראש המועצה), מר נחמיה בוקצ'ין (סגן ראש המועצה), מהנדס עמוס אורן (מהנדס המועצה)
מוזמן: מר יחיאל מוסקוביץ
מזכירת הוועדה: גב' תמר שדה