הקמת היישוב

הרעיון להקמת היישוב כשכונה חקלאית עלה ב-1936, ובסוף 1939 החלו להתיישב בה כבר המשפחות הראשונות. למרות היות היישוב מוקף בחלקו
בכפרים ערביים והשנים היו שנות מלחמת העולם ומלחמת העצמאות, הצליחו התושבים לטעת שורשים במקום, להתרחב ואף לסייע – למרות מספרם הקטן,
בקליטת עולי ארצות אירופה והמזרח.