התכתבות ועד הכפר עם מרכז החינוך – העתקים ממכון לבון 1947-1942