ועד מקומי – רישיונות ללולים ומסים לשירותים חקלאיים 1959-1954