פרוטוקול מישיבת הנהלת המועצה (מס' 24) – 9.9.1962

פרוטוקול מישיבת הנהלת המועצה (מס' 24) – 9.9.1962:
מחליטים על:
* ביצוע עצמי של עבודות בבית ההתעמלות.
* חוזה קבלני עם איצקוביץ אברהם, בדבר קריאת מדי מים  – לפי תנאי חפצי בה.
* השלמת התאורה הציבורית.
*אישור יציאת כץ לחופשה בת חודש וסיון בן 4 ימים ברשויות מקומיות.

משתתפים: י. כהן (יו"ר), נ. בוקצ'ין, ס. כץ (סגני היו"ר)
ד, ענבי – מזכיר המועצה, א. אחידב – גזבר המועצה
רושם הפרוטוקול: ד. ענבי,
חותמים: כהן וענבי

/// מיכל 57 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש