המועצה המקומית ומועצת הפועלים – חינוך גופני 1964-1956