חשבון מהוועד הלאומי לכנסת ישראל בארץ ישראל 25.1.1945

חשבון מפורט מהסכומים שהתקבלו עבור כפר אונו, על-ידי הוועד הלאומי לכנסת ישראל בארץ ישראל, לחשבון מס הוועד הלאומי  – 25.1.1945

/// מיכל 14 / תיק 2 /

המסמך ייפתח בחלון חדש