פרוטוקול ישיבת ועדת הביקורת (מס' 12) – 5.12.1967

פרוטוקול ישיבת ועדת הביקורת (מס' 12) – 5.12.1967:
* יו"ר הוועדה מבהיר לאורן, כמהנדס המועצה, על רצון הוועדה לעקוב אחרי ביצוע החלטות המועצה.
לאור תשובות אורן, הוועדה הסבה את תשומת לבו, שעליו לפנות למחלקות המתאימות בקשר לביצוע
החלטות המועצה, ולהביא לידיעת הוועדה.
* הוועדה (לאחר צאת אורן)  עברה על גיליונות המשכורות של חודשים 7-9.1967, ורשמה לפניה כמה שאלות להעלות לפני הגזבר.

משתתפים:
ז. נוימן (יו"ר), א. קרפ, י. סמרה, מ. גזית – חברי הוועדה
ע. אורן – מהנדס המועצה
רושם הפרוטוקול: א. קרפ
חותמים: נוימן וקרפ

/// מיכל 68 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש