פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 61) – 12.2.1964

פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 61) – 12.2.1964:

* מחליטים שוועדת החגיגות למחצית היובל, תקבע את צביונן אולם לא תעסוק בביצוען.
בוחרים ועדה לטיפול באירוח המשלחת מדרכטן (הולנד).
* אישור פרוטוקול ישיבות הנהלת המועצה מס' 85 ומס' 86.
* מקבלים (פה אחד) את הצעת משרד השיכון והפיתוח, לפיה הוא מקבל על עצמו את מימון הביניים /של כל הפעולות הקשורות בביצוע תכנית הבנייה באזור ההקפאה, מבלי שזה יחייב את המועצה לחתימת חוזה.

משתתפים:
י. כהן (יו"ר), ס. כץ, נ. בוקצ'ין – סגני ראש המועצה, מ. גזית, ז. נוימן, י.אסלן, ש. צבייר, ו. שהרבני – חברי המועצה
חסר: י. לוינסון – חבר המועצה
ד. ענבי – מזכיר המועצה
חותמים: כהן וענבי

/// מיכל 68 / תיק 9 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש