פרוטוקול ישיבת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה (מס' 59) – 21.2.1962