פרוטוקול ישיבת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה (מס' 58) – 22.8.1961