פרוטוקול ישיבת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה (מס' 58) – 22.11.1961