פרוטוקול ישיבת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה (מס' 38) – 21.6.1959