פרוטוקול ישיבת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה (מס' 35) – 20.3.1959