פרוטוקול ישיבת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה (מס' 57) – 18.10.1961