פרוטוקול ישיבת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה (מס' 29) – 30.4.1958