פרוטוקול ישיבת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה (מס' 3/57) – 23.7.1957