פרוטוקול ישיבת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה (מס' 28) – 23.3.1958