פרוטוקול ישיבת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה (מס' 32) – 14.10.1958