פרוטוקול ישיבת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה (מס' 6/57) – 1.12.1957