פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 8) – 30.3.1966

פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 8) – 30.3.1966:
* מאשרים הלוואה מכספי קרן חיסכון לביה"ס התיכון, מבנק הפועלים.
* מחליטים (פה אחד) על קבלת הלוואה בסך מיליון לירות, שתשמש בחלקה לכיסוי הגירעון המצטבר וחלקה לאיזון הגירעון השוטף.
* מאשרים את התקציב המועצה המוצע  , לשנת הכספים 1966/67 (בהימנעות שטיינגרטן, דאר ונוימן).
הצעת התקציב חולקה לחברי המועצה 10 ימים לפני הישיבה, לעיונם.

משתתפים:
י. כהן – ראש המועצה, ס. כץ, מ. קרפ  – סגני ראש המועצה,
ז. נוימן, מ. קרמר, י. סמרה, י. דאר, מ. גזית, א. שטיינגרטן – חברי המועצה
ד. ענבי – מזכיר המועצה, א. אחידב – גזבר המועצה
צ. דגון – רושמת הפרוטוקול
חותמים: כהן ודגון

/// מיכל 57 / תיק 5 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש