פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 14) – 2.12.1966

פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 14) – 2.12.1966, ישיבה שלא מן המניין:

* המועצה נדרשת על ידי משרד הפנים, להגביל את הצעת התקן שלה לשנת 1966-67 ל-209 משרות מלאות וחלקיות, ולפטר את  שאר העובדים. מפורטת רשימת 48 המפוטרים, מכל המחלקות והתפקידים (הרשימה המלאה בקובץ הפרוטוקול המקורי). וזאת, תוך הבעת התנגדות והגשת ערעור בפני ועדת מינהל שירות עובדים.
* מוקמת ועדת רכב, שבסמכותה לבדוק את היקף הצריכה ברכב, שיעור השתתפות המועצה בהחזקה – כמו גם מתבקשת להגיש למועצה את המלצותיה ומסקנותיה. הרכב הוועדה: קרפ (היו"ר), גזית, סמרה , שטיינגרטן.
* מאשרים (פה אחד) את משכורות ראש המועצה וסגנו – סמי כץ, בהתאם להוראות משרד הפנים.
* מאשרים קבלת הלוואה לקונסולידציה, מבנק דיסקונט.

** מצורף מסמך נלווה, בו חתימת חברי המועצה על אישור דוח כספי לשנת 1965-65 ועל אישור מלווה לקונסולידציה.
חותמים על המסמך: כהן וענבי.

משתתפים:
י. כהן – ראש המועצה, ס. כץ – סגן ראש המועצה
מ. גזית, מ. קרמר, י. סמרה – חברי המועצה
חסרים: א. קרפ – סגן ראש המועצה, ז. נוימן, י. דאר, א. שטיינגרטן – חברי המועצה
ד. ענבי – מזכיר המועצה, א. אחידב – גזבר המועצה
חותמים: כהן וענבי

/// מיכל 57 / תיק 5 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש