המשך פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 6) 30.3.1960

* כהן מקבל את הצעת לוינסון לדחות את הדיון בהרכב הוועדות (היות וההצעה לא הוגשה לעיון החברים מראש), אולם מבקש לדון בהרכב ועדת הסעד.
שהרבני טוען שלחרות, הסיעה השנייה בגודלה, מגיע לעמוד בראש אחת הוועדות. והיות שנהוג שוועדת הביקורת תהיה בידי האופוזיציה, הוא מציע שבראשה יעמוד נציג חרות – ושבמקום שנציג הציונים הכלליים יעמוד בראש ועדת התרבות, הוא יועבר לוועדת החינוך או לשירותים.
מחליטים לבחור לוועדת הסעד ארבעה נציגים מהמועצה (היו"ר ממפא"י) וחמישה נציגי ציבור. על המפלגות להודיע למועצה על שמות נציגיהם.
* מאשרים את ראש המועצה ושני סגניו (סמי כץ ונחמיה בוקצ'ין), כחברי הנהלת המועצה המקומית.
* ממנים את צ'רנוצקי כתברואן המועצה.
* תוצאות המכרז להתקנת 400 מדי מים: מחליטים למסור את העבודה לבלייברג, שהצעתו הזולה ביותר. אם וכטל יסכים לבצע את העבודה ב 1,000 ל"י פחות, תימסר העבודה לו, כקבלן מקומי.

משתתפים: יעקב כהן (היו"ר), ש. צבייר, סמי כץ, מ. גצולסקי, י. לוינסון, ז. נוימן, נחמיה בוקצ'ין, ו. שהרבני, י. אסלן – חברי המועצה
רושם הפרוטוקול: ד. ענבי – מזכיר המועצה, חותמים: כהן וענבי

/// מיכל 59 / תיק 13 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש