פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 21) 27.4.1961

מחליטים על:
* מכרז להרחבת כביש הכניסה לקריה (שדרת אורנים).
*תוספת שתי כיתות לביה"ס התיכון ופנייה לממונה על המחוז לקבלת אישור העבודה, כהמשך הקמת בניין ביה"ס התיכון, שאושרה על-ידו, ללא צורך בפרסום מכרז.
* אישור הסכם עם חברת עמידר, על רכישת מבני "פיו", המשמש את ביה"ס "תלמים", בשווי של 239,370 ל"י.
* תקציב בלתי רגיל בסך 12,000 ל"י להקמת מגרש ספורט ומתקנים. למימון הסכום יקבלו הלוואה בסך 7,000 ל"י מטעם "בנייני ציבור", והיתר ימומן על-ידי עבודה עצמית ואשראי קבלני לשנתיים.
* שינוי תעריפי כרטיסי הקולנוע, לאור ההסכם בין ארגון בעלי הקולנוע. בעקבות זאת, מחליטים גם על שינוי חוק העזר בהיטל העינוגים.
* אישור תקציב בלתי רגיל לביצוע גן משחקים "שלטרס" והרחבת גן הגיבורים. הקמת הגן על מגרש שלטרס, בסך 13,500 ל"י – ועד שלטרס ישתתף בסך 9,000 ל"י. הרחבת גן הגיבורים תהיה מתרומות (שתועברנה לתקציב הבלתי רגיל).
* המלצת יחיא סעדיה כפקח לצורך חוק עזר סגירת עסקים.
* אישור יציאת ראש המועצה לארצות הברית.

משתתפים: כהן (יו"ר), כץ (סגן היו"ר), בוקצין (סגן היו"ר) – חברי ההנהלה
רושם הפרוטוקול: ענבי – מזכיר המועצה, חותמים: כהן וענבי

/// מיכל 59 / תיק 13 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש