פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 17) 22.3.1961

* אישור החלטות ישיבות הנהלת המועצה מס' 17 מה 31.1.61 (ב 57-12-0-17)
שחרור ממס עינוגים, שירות איסוף פסולת וביטול תוספת לחוק עזר בדבר הוצאת אשפה.
* אישור החלטות ישיבות הנהלת המועצה מס' 18 מה 14.2.61 (ב 57-12-0-17): הודעות לגבי תצרוכת מים ומפקד גינות, ותאי טלפון ציבוריים.
* אישור החלטות ישיבת הנהלת המועצה מס' 19 מה 28.2.61 (ב 57-12-0-17): שחרור
ממס עינוגים.
* אישור החלטות ישיבת הנהלת המועצה מס' 20 מה 16.3.61 (ב 57-12-0-20):
מתקנים את סכום הקונסולידציה של החובות – 12,000 ל"י, ולא 7,000 ל"י, כפי שהודפס.
מאשרים את ההלוואות (סעיפים 4-2), שחרור מהיטל עינוגים להופעות אמנותיות לעולים וחילופי נציגים בוועדות (הפירוט בפרוטוקול המקורי). מחליטים למסור את ביצוע התקנת מדי המים (בעקבות המכרז) לוכטל, שהיה בעל ההצעה הזולה מבין השלוש.
מאשרים את התקציב הנוסף ל 1960/61 בסך 98,300 ל"י בתקבולים ובסך 87,850 ל"י בתשלומים. כן מאשרים את משיכת היתר ל 1961/62.
* אישור החלטות ישיבת ועדת הסעד מס' 9 מה 19.2.61.
* אישור החלטות ישיבת ועדת ההצעות מס' 8 מה 6.3.61 (ב 59-13-0-63): לגבי קבלת הצעת פורת חיים, לבניית תוספת שתי כיתות לבניין ביה"ס ואת הצעת מרק משה, לתיקון בריכת האגירה למים.
* אישור החלטות ישיבת ועדת ההצעות מס' 9 מה 20.3.61 (ב 59-13-0-64): לגבי ההצעות להוצאת האשפה.
* אישור המלצת ישיבת ועדת השמות מה 12.3.61 (ב 59-13-0-65), בדבר קביעת שמות לרחובות.
* אישור החלטות ישיבת ועדת הנחה ממסים מס' 2 מה 19.2.61.
* אישור החלטות ישיבת ועדת הנחה מדמי שירותים נוספים בבתיה"ס מס' 1 מה 22.1.61

משתתפים: כהן (יו"ר), כץ (סגן היו"ר), בוקצין (סגן היו"ר), גצולסקי, צבייר, לוינסון, נוימן – חברי המועצה, חסרים: שהרבני, אסלן יחזקאל
רושם הפרוטוקול: ענבי – מזכיר המועצה, חותמים: כהן וענבי

/// מיכל 59 / תיק 13 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש