פרוטוקול הוועדה הארכיטקטונית 10.4.1963

*לאחר שהושמעו הערות בנושא מאגר המים סוכם על פגישה בין הפסל דנציגר ועוזריו עם מהנדס המים נ. ארד, עד לישיבה הבאה, לצורך בדיקה יסודית נוספת.

*במקביל, התבקשו האדריכל קופמן והמהנדס האזרחי, ל. שינן, להכין הצעה אחרת למאגר המים ולהגישה לוועדה לישיבתה הקרובה.

* המהנדס ברוש התבקש לבדוק את הנתונים הסטטיסטיים של המאגר עליו הוחלט ואשר עובדו עי המהנדס שטוק

*לגבי השוק נקבע שמר בוקצ'ין יתקשר עם האדריכל לוטן, כדי להביא תוכנית מסוכמת לישיבה הבאה

*הועדה  עיינה בתשע הצעות לסמל המועצה שהוגשו במכרז, סוכם להעבירן ליו"ר הועדה ולדון בנושא בישיבה הקרובה.

*לגבי שירותי התאום והפקוח על בצוע עבודות הפיתוח, המהנדס ברוש הגיש את חוות דעתו על 3 המועמדים שהופיעו. סוכם  להמשיך ולנהל מו"מ עם המועמדים "מגן" וגוטמן את פיש. על המהנדס ברוש הוטל לנהל את המו"מ ברוח הדברים שהועלו ולדווח לוועדה

משתתפים:

חברי הוועדה,  אדריכל משה  קופמן, , אדריכל  רם כרמי,

נוכחים :ראש המועצה מר יעקב כהן, סגני ראש המועצה מר נחמיה בוקצ'ין ומר סמי כץ

נעדרים: אדריכל ישראל לוטן,  הפסל יצחק דנציגר-יו"ר ,אינג' עמוס אורן- מהנדס המועצה

מוזמנים: ה"ה: מ.ברוש, ל.שינן, נ.ארד.

/// מיכל 41 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש