פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה המקומית (מס' 9 ) 9.1.1955

* בהמשך לאישור המועצה (מס' 4) מה 5.12.54 את הצעת ההנהלה למנות חמש ועדות (חינוך ותרבות, שומה, סעד, רישיונות, שירות), מחליטים לקבוע את הרכבן: מספר חברי מועצה ומספר אנשי ציבור – ובהתאם לנציגות הסיעות השונות.
* לאחר דיון בכרוז שפורסם מטעם תנועת החרות בקשר לפעולות המועצה, הוחלט: יש לראות כרוז זה ככרוז קולני המסלף את כל העובדות, וההנהלה דורשת שבא-כוח תנועת החרות במועצה, יכחיש בפומבי את כל מה שנאמר בו. בנוסף, מחליטים לקיים במשך חודש פברואר במת הסברה, אשר תסביר לציבור את המועצה, את הרכבה ופעולותיה.
* מאשרים את חוק עזר מס עסקים המוצע ( ב 40-3-0-57).
* היו"ר מדווח בנושא הפיתוח: בקשר למרכז המסחרי – התכנית מוזמנת על-ידי קק"ל והיא תוטל על האדריכל שיומלץ על-ידי המועצה. בקשר לבריכת השחייה תובעת קק"ל מהמשקיעים והבונה את הבריכה, תמורת הסכמתה למסור את הזיכיון על השטח, סך של 200 ל"י לדונם ועבור דמי חכירה 25 ל"י לדונם לשנה.
* לאחר דיון נוסף בהחלטה לגבי סעיף "ארנונה כללית לגבי קרקע תפוסה", שבהיטל המסים, מחליטים לבצע בו תיקון (הפירוט בפרוטוקול המקורי).
* חוזרים על ההחלטה, שהתקבלה בשעתו בוועד, למנות את היימן, סגן יו"ר המועצה, כבא-כוח המועצה בחשבון קופת התגמולים של העובדים.
* בהמשך להחלטת המועצה (מס' 5) מה 4.1.55, מחליטים לאשר רישיון לעסק במעברה, בתנאי שוועדת הסעד תאשר את האדם כמקרה דחוף הזכאי לקבל את הרישיון.

משתתפים: יעקב כהן (היו"ר), יעקב (פריץ) היימן, דוד צ'יטאיאט, שמש נאג'י , שלום צדוק – חברי ההנהלה
מזכיר הישיבה: ג. איצקוביץ, חותמים: כהן ואיצקוביץ

/// מיכל 40 / תיק 3 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש