פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 13) – 5.6.1955

פרוטוקול ישיבת המועצה המקומית (מס' 13)  5.6.1955

* מאשרים את פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 11 מה 19.4.55 (ב 40-3-0-39).
* מאשרים את פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 12 מה 4.5.55 (ב 40-3-0-44), למרות ניסיונם של לוינסון וקחטן להציג את הישיבה כבלתי חוקית, לאור העובדה שהם עזבו לפני ההצבעה ולא היה מניין חוקי. כהן סתר את טענתם בכך, שצ'יטאיאט שאיחר לישיבה, הגיע בזמן להצבעות ולכן הן היו חוקיות.
* מאשרים את פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה מס' 19 מה 17.5.55 (ב 40-3-0-46).
מרקוביץ מסרב להשתתף בוועדה הדנה ב"בקשות להנחות ממסים" וכהן מציע במקומו את קחטן. מחליטים שבוועדה יהיו היימן (יו"ר), קחטן והרגולי יעבול (מהמעברה) והיא  תשמש גם כוועדת ערעורים (בנושא ההנחות) –  מזכירה יהיה ג. איצקוביץ. לגבי הבקשה החוזרת של  מרקוביץ, ששילם דמי פיתוח גם עבור המוכר, מאשרים את החלטת ההנהלה שעליו לתבוע החזר כספי מהמוכר ולא מהמועצה. לאחר דיון ארוך, מאשרים את החלטת ההנהלה בדבר מגבית חד-פעמית לצרכי סעד, ומחליטים לעשות הכול כדי להבטיח את התשלום הסדיר לנצרכים.
* מאשרים את פרוטוקול ישיבת ועדת ההצעות מס' 1 מה 9.5.55.
לאחר דיון בסעיף פינוי האשפה, בעקבות שאלות שהעלו לוינסון וקחטן – ותשובת זהבי, הוחלט למסור את העבודה ליעקב גרין (ולא לאמבר), בהתאם להצעת הוועדה.
* מאשרים את פרוטוקול ישיבת ועדת ההצעות מס' 2 מה 15.5.55
בהקשר לסעיף 2: לאור שינוי שחל מאז ההחלטה בוועדה, לפיו הקבלנים מלר ושותפו הפחיתו את דרישותיהם, הוחלט למסור להם את העבודה.
* מאשרים את פרוטוקול ישיבת ועדת הרישיונות  מס' 1 מה 16.3.55:
מאשרים את המלצותיה לגבי הרישיונות המוגבלים בזמן, עד לפתיחת אזורי המסחר והתעשייה. מאשרים רישיון לקיוסק ולמכירת פלפל ותירס חם. מאשרים עסקים קיימים ורישיונות שאינם למצרכי מזון ורישיונות זמניים לנגרות מיכנית.
* מאשרים את חוק העזר בדבר רישיונות לבתי עינוג (ב 40-3-0-57).
* בנושא הקצבת חלקה לבית הכנסת לעדה האשכנזית: מסכימים לאשר את שתי החלקות הצפוניות בגוש האזרחי הגובל עם הקולנוע, לבקשת מרקוביץ (במקום החלקה הנמצאת קרוב לכביש, שהוצעה על-ידי כהן), בתנאי שהמועצה הדתית תגיש למועצה המקומית הבטחה בכתב, "שלא תבוא בכל דרישות וטענות בעניין סגירת הקולנוע בעת
התפילות ."
* כהן מדווח, שבקרוב יתחיל לשלם על-חשבון ההקצבות למועצה הדתית.
* ממנים את כהן והיימן כנאמנים לשיכון ולמרכז האזרחי, העומדים לקום.
* כהן מקריא את הודעת פקיד הבחירות מטעם משרד הפנים, לגבי המועד והמקום להגשת רשימת המועמדים לבחירות המוניציפליות – ב 23.6.55.

משתתפים: יעקב כהן (היו"ר), יעקב (פריץ)  היימן, דוד צ'יטאיאט, מרדכי מרקוביץ , שמש נאג'י, יוסף לוינסון, יעקב קחטן – חברי המועצה,  מ. זהבי – מזכיר המועצה
חסר: משה כצנלסון, רושם הפרוטוקול: גציל איצקוביץ, חותמים: כהן וזהבי

/// מיכל 40 / תיק 3 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש