פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה המקומית (מס' 12 ) 30.1.1955

מחליטים:
* לאחר שראש המועצה הקריא את הצעת האחים גרין להקמת בריכת שחייה בקריה, התקיים דיון והוחלט למסור את הזיכיון לאחים גרין – או לחברה שתוקם על-ידיהם: לתקופה של 49 שנים ובהתאם למספר תנאים, המפורטים בפרוטוקול המקורי.
* לבצע באופן מיידי את התיקונים בכבישים, שנפגעו בשיטפונות האחרונים ולפרסם מכרז לביצוע תיקונים יסודיים בכבישים בשטח הפיתוח (ב"ישי") – כבישים שמלכתחילה לא תוכננו כהלכה וללא התחשבות בתנאים הטופוגרפיים של השטח. יש להתנות את ביצוע תיקונים אלו, בסילוק כל חובות הפיתוח של משתכני "ישי". בכל מקרה, יש לסלול כבישים אלו, שעל סלילתם התחייב בזמנו הוועד המקומי.
* לאשר סך של 700 ל"י להתקנת חשמל בביה"ס החדש ובאגף הישן, בהתאם להצעת גרינברג – הקבלן לעבודות החשמל.
* לייפות את כוח ההנהלה לדרוש הקצבה ממשלתית בהלוואות ובמענקים, בגבולות 140,000 ל"י, לפיתוח: עבור מים, כבישים, נטיעות, ניקוז ובניני ציבור.
* לייפות את כוח עובדי לשכת הסעד לקבוע את גובה השתתפות ההורים במפעל הזנת הילד בביה"ס במעברה.
* כיום כל צריף המתפנה מדייריו מתמלא על-ידי אחרים – לרוב מקרי סעד קשים, המועברים על-ידי הסוכנות. יש לדרוש מהסוכנות לחדול לעשות זאת, עד שנוכל לקבל
על עצמנו את עול קליטתם.

משתתפים: יעקב כהן (היו"ר), יעקב (פריץ) היימן, שלום צדוק, שמש נאג'י – חברי ההנהלה
חסר: דוד צ'יטאיאט – חבר ההנהלה
מזכיר הישיבה – ג. איצקוביץ, חותמים: כהן ואיצקוביץ

/// מיכל 40 / תיק 3 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש