פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 17, מיום 15.2.1967

*בנושא היטל המיסים לשנת הכספים 1966/67, החליטה המועצה המקומית על סיווג דירות המגורים לצורך ארנונה כללית לפי שטח הדירה – תוך דרוג השטחים ל 5 סוגים. תושבת הקריה  גב' אביבה אמיר הגישה ערעור על ההחלטה והשופט ביטל את השומה. סוכם על דעת משרד הפנים כי עד לאישור היטל המיסים החדש ל 1967/68 ע"י שר הפנים, יחויבו הנישומים בהתאם להיטל הנ"ל.
*הוחלט על קבלת הלוואה בסך 60 אלף לירות ע"י "החברה המרכזית לביוב" מבנק הפועלים, למימון הוצאות מכון הביוב המשותף עם אור יהודה.
*בהצבעה נקבע צירופו של סגן ראש המועצה מר מ. קרמר לוועדת ההנהלה, בעקבות התפטרות א. קרפ. בנוסף, צורף במעמד חבר עם זכות מייעצת, מר מנחם גזית. בהחלטה תמכו 5 חברים, 3 נמנעו ולא היו מתנגדים.
*נערך דיון בנושא הענקת ייפוי כוח לראש המועצה ולמזכיר המועצה בהקשר לערעור בפני בית משפט השלום (תביעת המהנדס ע. אורן). לאחר חילופי האשמות והכחשות, הוחלט (ברוב של 5 כנגד 4) לתת את ייפוי הכוח לראש המועצה והמזכיר, לחתום על ייפוי כוח למשרד עו"ד א. מירון לייצג את המועצה בערעור
*אושר תקציב רגיל נוסף לשנת הכספים 1966/67 המסתכם ב 170,000ל"י, בהתאם לרשימה המצורפת.
*אושרה פה אחד הארכת הלוואה בסך מיליון לירות מחברת "כלל" לתקופה של 10 שנים, בתנאים שנתקבלו אשתקד.
*הוחלט לדחות את הדיון בנושא הקצאת תקציב בלתי רגיל למדי מים, לכבישים, למדרכות ולמשכנות עוני, לישיבת המועצה הבאה – לאחר שיסופקו המסמכים וההסברים הנדרשים לצורך הדיון.

משתתפים: י. כהן ראש המועצה, ס. כץ ומ. קרמר סגנים, א. קרפ, י. סמרה, ז.נוימן וא. שטיינגרטן  – חברי המועצה.
נוכח: א. אחידב גזבר המועצה.
מזכיר המועצה:  ד. ענבי

/// מיכל 68 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש