פרוטוקול ישיבת ועדת הכספים 30.5.1954

מחליטים:
* לתבוע מכל אחד ממשתכני רחוב בלינסון שטרם ניגש לבניית הבית או שרק בנה את יסודותיו, לשלם 80 ל"י תוך 7 ימים להתקנת רשת החשמל. אם לא ישלמו, שמם יימחק מרשימת המשתכנים והכסף שכבר השקיעו יוחזר להם.
* להמליץ להמשיך לשלם לרענן גמול תפקיד בסך 10 ל"י לחודש, לאור העובדה שמונה כמזכיר ועדת הפיקוח על בניית ביה"ס ושגם ימונה כמזכיר ועדה או ועדות נוספות.
* לייפות את כוח מזכיר הוועד, לחתום בשמו על התחייבויות שונות בקשר להזמנת חומרים, עבודות וכ'.
* לקבל כתבנית לחצי משרה, באופן זמני. התיוק והגניזה יוטלו על רענן.
* לתבוע ממנהל ביה"ס "יסודי התורה בית-יעקב" של אגודת ישראל ומהורי תלמידי ביה"ס, את אותם הסכומים הנגבים מהורי ביה"ס הממלכתי. הורים שמצבם הסוציאלי אינו מאפשר זאת, יגישו בקשה לוועד, כמקובל. אם הסכום לא יכסה את הגירעון הכספי של ביה"ס, ניתן יהיה לדון שנית בבקשת המנהל לכיסויו. בקשר לבקשה עבור מבנה לביה"ס, הוועדה מציעה שהמנהל יפנה למוסדות האגודה ולמשרד הדתות לקבלת הלוואה מתאימה ובתנאים נוחים – והוועד ייטול אותה על עצמו.
* להמליץ על קבלת מהנדס מיוחד לפיקוח ההנדסי על בניית ביה"ס, היות והעסקת מהנדס הוועד, המקבל את שכרו מהמועצה האזורית, נוגד את חוקת המועצה.
* להמליץ לגבות מהתושבים שביתם בקרן רחוב ונתבעו לשלם תמורת 2-3 כבישים: 100% עבור הכביש הראשון – שהסכום עבורו הוא הגבוה ביותר, 50% עבור הכביש השני – שהסכום עבורו נמוך ממנו ו10% עבור הכביש השלישי- שהסכום עבורו הנמוך ביותר.

משתתפים: כהן (יו"ר), היימן, ציפרשטיין – חברי הוועדה
חסר: מרקוביץ – חבר הוועדה
המזכיר: מ. זהבי

/// מיכל 45 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש