פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה המקומית (מס' 3) 23.11.1954

מחליטים:
* החלטות הוועדות טעונות אישור מוקדם של ההנהלה, בטרם תובאנה לאישור המועצה.
* להמשיך לנהוג בהתאם לעיקרון מתן רישיונות: כל העסקים המופיעים בפקודת המלאכות והתעשייה, נשמרים למקרי סעד ולנכי מלחמה. יתר העסקים יהיו בלתי מוגבלים, בלבד שיוקמו באזור שנקבע לכך ולגבי כל אחד מהם תדון ועדת הרישיונות בנפרד. החלטות ועדת הרישיונות טעונות אישור מוקדם של ההנהלה, בדומה להחלטות שאר הוועדות. ועדת הסעד תחליט לגבי האדם שיזכה ברישיון לעסק פנוי.
יש להכיר בבעיית העסקים הקיימים בשוק במעברה, שהוקמו ללא רישיון ובבעיית הרוכלים – בעתיד לא יאושרו עסקים מסוג זה.
* לאשר את ההסדר עם קק"ל בדבר רישום 150 החלקות בשטח הפיתוח.
* לגשת מייד לסלילת הכביש למעברה ולביצוע התיקונים הנדרשים בקריה, בהתאם להסבר המהנדס. העבודות תתבצענה על-ידי מ.ע.צ. – ותילקחנה הלוואות למטרה זאת.
* אם לאחר דיון נוסף עם קק"ל לא נקבל חלקה להקמת בית כנסת, נאפשר הקמתו בפארק.
* לגבי שתי החלקות שנשארו בשטח הפיתוח: לאשר לשטיינגרטן את החלפת חלקתו באחת מהשתיים (הקרובה לחלקת קרוביו) ולסמי כץ ולקנדל – לאחר סידורים כספיים.

* משתתפים: יעקב כהן (היו"ר), יעקב (פריץ) היימן, דוד צ'יטאיאט, שמש נאג'י, שלום צדוק – חברי ההנהלה
רושם הפרוטוקול: גציל איצקוביץ
המזכיר: מ. זהבי, חותמים: כהן וזהבי

/// מיכל 45 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש