פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה המקומית (מס' 2 ) 21.11.1954

מחליטים:
* זכות החתימה על משיכת כספים מהתקציב הפדגוגי, ניתנת למזכיר המועצה מנחם זהבי ולמנהל ביה"ס יעקב גורן. עם הקמת ועדת החינוך והתרבות, תועבר זכות זאת גם ליו"ר ועדה זו וחתימת שניים מהשלושה תחייב את המועצה.
* זכות חתימה על מכתבים ואישורים המוצעים על-ידי המועצה בענייני כספים וגבייה, ניתנת למנהל החשבונות של המועצה קניגר ולמזכיר המועצה (לכל אחד לחוד).
* מחליטים לאשר את ההצעה להקים חמש ועדות:
ועדת שומה – ובראשה סגן יו"ר המועצה היימן, ועדת רישיונות – ובראשה צדוק, ועדת חינוך ותרבות – ובראשה סגן יו"ר המועצה צ'יטאיאט, ועדת הסעד – ובראשה נאג'י, ועדת שירותים – ובראשה משיח. כל ועדה תכלול חמישה חברים, פרט לוועדת השומה שתכלול 3 חברים (בהתאם לחוק).

* משתתפים: יעקב כהן (היו"ר), יעקב (פריץ) היימן, דוד צ'יטאיאט, שמש נאג'י – חברי ההנהלה
חסר: שלום צדוק – חבר ההנהלה
המזכיר: מ. זהבי, חותמים: כהן וזהבי

/// מיכל 45 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש