חוק עזר בדבר שמירת הניקיון ואיסור העישון 1956

פקודת הרשויות המקומיות 1941
חוק עזר לקריית אונו בדבר שמירת הניקיון ואיסור העישון

בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות 1941, מתקינה המועצה המקומית חוק עזר זה (הפירוט במסמך המקורי).

חתום: יעקב כהן, ראש המועצה המקומית קריית אונו
מאשר: ישראל בר יהודה, שר הפנים

/// מיכל 58 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש