חוק עזר לקריית אונו בדבר מס עסקים 1956

בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת המועצות המקומיות 1941, ולפי פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים) 1945, מתקינה המועצה חוק עזר זה (הפירוט במסמך המקורי).

חתום: יעקב כהן, ראש המועצה המקומית קריית אונו
מאשר: ישראל בר יהודה, שר הפנים

/// מיכל 58 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש