חוק עזר בדבר אספקת מים – 1956

בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות 1941, החליטה המועצה המקומית על חוק עזר זה, שייקרא "חוק עזר לקריית אונו (אספקת מים) תשט"ז-1956" (הפירוט במסמך המקורי).

חתום: יעקב כהן, ראש המועצה המקומית קריית אונו
מאשר: ישראל בר יהודה, שר הפנים

/// מיכל 58 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש