קשר עם הממונה על המחוז והאגף לשלטון מקומי בנושאים כספיים 1961-1957