פרוטוקול ישיבת המועצה 12.2.1956

* דיון בנושא "ייעול עבודת המועצה" – היו"ר: יש להמתין לקבלת התוצאות הסופיות של המייעל.
* היו"ר, כתגובה לתביעת המועצה הדתית לתשלום החוב: התחייבתי בפני משרד הדתות להתחיל בתשלומים על-חשבון התקציב לא לפני ה 15.1.56. החלטנו להמציא בימים אלו את התשלום הראשון ולבדוק עם בא כוח המועצה הדתית, אם ההוצאות האלו היו בהתאם להצעת התקציב.
* מחליטים על הרכב הוועדות: ביקורת, חינוך ותרבות, סעד, הצעות, רישיונות, תחבורה שירותים ומים. בוועדות ישתתפו חברי מועצה ושאינם חבריה – ראשי הוועדות יהיו בהתאם לסיעות.
* התקפה קשה על מצב התחבורה ועל חברת "דן", שאיננה עומדת בהבטחותיה לשיפור המצב. סוכם, שהמועצה תמשיך לדון בנושא בתחילת מרץ.
* מחליטים להחזיר את פרוטוקול ישיבת ועדת הרישיונות מס' 1 לוועדת הרישיונות, על מנת שתדון בו מחדש ותגיש אותו שנית, כשהוא מנוסח כראוי.
* בהמשך להחלטת המועצה מס' 2 מה 9.11.55, על מלווה חינוך, הוחלט: 20,000 ל"י (בשני שלבים) עבור הקמת בניינים לבתי"ס וגנים, כל אגרת חוב תהייה בסך 10 ל"י ותסומן במספר סידורי, ריבית תשולם למחזיק אגרת חוב ב 15.4.56 וכן ב 15.10.56 (המשך הפירוט במקור).

משתתפים: י. כהן – ראש המועצה
א. רוקנשטיין – סגן ראש המועצה
ח. ציפרשטיין, ס. יצחייק, מ. כצנלסון, ד. ארליך, י. לוינסון, י. סעדי, מ. מרקוביץ – חברי המועצה
מ. זהבי – מזכיר המועצה
ג. איצקוביץ – רושם הפרוטוקול
חתומים על הפרוטוקול: י. כהן, מ. זהבי

/// מיכל 58 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש