פרוטוקול ישיבת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה (מס' 21) – 1.9.61 (תאריך משוער)