פרוטוקול ישיבת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה (מס' 42) – 7.2.1960