פרוטוקול ישיבת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה (מס' 41) – 29.12.1959