פרוטוקול ישיבת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה (מס' 93) – 23.9.1964