פרוטוקול ישיבת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה (ועדת משנה מס' 32) – 21.2.1965