פרוטוקול ישיבת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה (מס' 94) – 21.10.1964