פרוטוקול ישיבת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה (מס' 48) – 13.9.1960