פרוטוקול ישיבת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה (ועדת משנה מס' 15) – 16.3.1960