פרוטוקול ישיבת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה (מס' 90) – 7.6.1964