פרוטוקול ישיבת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה (מס' 88) – 26.4.1964