פרוטוקול ישיבת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה (מס' 91) – 20.7.1964