פרוטוקול ישיבת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה (מס' 86) – 16.2.1964